سیستم امتیازدهی

سیستم امتیاز دهی چه‌چیز ابزاری برای قدردانی از تلاش تمامی شمایی است که دغدغه‌ای مشابه ما دارید و برای نشر و گسترش دانش تلاش می‌کنید. با هر قدمی که در این راستا بردارید در چه‌چیز نمره کسب کرده و در مسیر امتیازات چه چیز جلو می‌روید. اسامی فعال‌ترین کاربران هر روز به روزرسانی شده و در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده است. با انجام هر یک از فعالیت‌های زیر امتیازات ویژه‌ای می‌گیرید که به صورت زیر است:

ثبت نام در سایت :۱

بارگذاری عکس پروفایل: ۲

تکمیل پروفایل: ۲

سوال کردن: ۲

جواب دادن: ۱۰

نظردادن: ۱

دریافت رای مثبت روی سوال پرسیده شده: ۱

دریافت رای مثبت روی جواب داده شده: ۵

دریافت رای منفی روی سوال: -۱

دریافت رای منفی رو جواب: -۳

دادن رای مثبت به سوال بقیه: ۰

دادن رای مثبت به جواب بقیه: ۰

دادن رای منفی به سوال بقیه: -۱

دادن رای منفی به جواب بقیه: -۱

بهترین جواب، وقتی جواب شما به عنوان بهترین جواب انتخاب می‌شود: ۱۰

انتخاب جواب: ۲