امتیاز

مجموع 171
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۲ دی ۱۳۹۷ رای مثبت پاسخ DPS رو چطور حساب میکنن؟
10+
10+
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی DPS رو چطور حساب میکنن؟
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال نوشته سنگ قبر
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال بهترین کتاب
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال مورچه ها در خانه
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال مزه دار کردن گوشت و ماهی با نمک
5+
۲۷ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ استارتاپ ایده‌آل
5+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ بدترین اشتباه کارآموزان
10+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی شکست استارتاپها
10+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی استارتاپ ایده‌آل
10+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی بدترین ظلم‌های بشریت
10+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی بدترین اشتباه کارآموزان