امتیاز

مجموع 5
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۹ مرداد ۱۳۹۶ رای مثبت question چطور یک ربات تلگرام بنویسم؟
2+
۱ مرداد ۱۳۹۶ طرح سوال چطور یک ربات تلگرام بنویسم؟
1+
۱ مرداد ۱۳۹۶ عضویت در سایت