امتیاز

مجموع 126
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت پاسخ سورپرایز
5+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ توریست‌های خارجی و ایران
-3
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ چاقی صورت لاغری شکم
5+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ لاغری
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی لاغری
5+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ سورپرایز
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی سورپرایز
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی چاقی صورت لاغری شکم
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question یخچال فریزر
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی توریست‌های خارجی و ایران
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question اعتبار نزد دیگران
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی سیکس پک
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی ترس از ارتفاع
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال اعتبار نزد دیگران
5+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ زمان مناسب برای ازدواج
5+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تکنیک های خوابیدن
10+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی زمان مناسب برای ازدواج
10+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی تکنیک های خوابیدن
2+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال یخچال فریزر