امتیاز

مجموع 61
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تغذیه در سفر
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تغذیه در سفر
2+
2+
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال چه طور یک بیزینس پلن بنویسم؟
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی تغذیه در سفر
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی مزه دار کردن گوشت و ماهی با نمک
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی مورچه ها در خانه
2+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question بدترین اشتباه کارآموزان
2+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال بدترین ظلم‌های بشریت
2+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال بدترین اشتباه کارآموزان
1+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ عضویت در سایت